หน้าแรก
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน/ปรับปรุงบริการ

>>รายงานที่สำคัญ....ควรอ่าน>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

ขอขอบคุณ : http://www.sattahipbeach.com/

test
แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ใบหลัง คำขอมีบัตรใหม่)ให้ใช้แบบพิมพ์ ดาวโหลด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดปีงบประมาณ2561(คำรับรองฯ)ดาวน์โหลด ,แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลด,วิธีการสรุปผลการดำเนินงานแบบคุณภาพ ดาวน์โหลด

รพ.สต.ติดดาวปี 2561 ดาวน์โหลด เกณฑ์ประเมินฯ(ฉบับเต็ม), เกณฑ์ประเมินฯ(ฉบับย่อ), แบบสรุปคะแนนฯ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 64 ก  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง หน้า 12  ข้อ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561.pdf (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล  ให้มาประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ ผู้สนใจ สามารถ ดาว์นโหลด รายละเอียดได้
รับสมัคร วันที่ 29 ม.ค.-5ก.พ.2561 นี้

คณะกรรมการตรวจสอบภายในคปสอ.สัตหีบ ได้กำหนดแผนการออกตรวจสอบภายรพ.สต.ครั้งที่1/2561 ในวันที่ 26 , 27 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง ตามแบบสอบทาน_รพ.สต. ดาวน์โหลด เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบภายในตาม วันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบการเข้าใช้ USER เพื่อตรวจสอบสิทธิ สปสช. ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หาก ท่านไม่เข้าใช้ เกิน 60 วัน ทางระบบ ของ สปสช. รวมทั้ง PIN CODE ที่ขอมาจากอำเภอ จะไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิได้แล้วในขณะนี้ ขอให้ ส่งเรื่อง เป็นหนังสือราชการ มาที่ สสอ.สัตหีบเพื่อนำส่งผ่าน สสจ.ชลบุรีต่อไป หลักฐาน 1.หนังสือปะหน้าจากรพ.สต. 2.สำเนาบัตรปรชาชน 3.แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน USERผ่านระบบSMART GARD ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งสำรวจกล้องวงจรปิดของหน่วยงานตามแบบฟอร์มสำรวจกล้องวงจรปิดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค ส่งภายใน วันจันทร์ที่19 มิ.ย.60 ดาวน์โหลด
รายงานจำนวนประชากรสิทธิ UC จำแนกรายเครือข่ายหน่วยบริการ ณ 1 เมษายน 2560ดาวน์โหลด ที่มา:สปสช เขต6 ระยอง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ประกาศ ณ 23 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฉบับปรับปรุงปี2560เพื่อใช้ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2561(2 พ.ค.60)ดาวน์โหลด
แจ้งแนวทางการตรวจสอบและยกเลิกสิทธิการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพการเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพติดต่อกันเกิน60วันดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2019 เวลา 11:12 น.)

 

ITAปี2562ไตรมาส1EB.4.2.3 แบบ สขร.เดือน ธ.ค.61ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.4.2.2 แบบ สขร.เดือน พ.ย.61ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.4.2.1 แบบ สขร.เดือน ต.ค.61ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.4.1 ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.3.1 3.2 ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.3.3ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.3.2ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.3.1ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.2ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.1ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.1.2รายงานการวิเคาระห์ผลจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.1.1ดาวน์โหลด

 


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

 

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน_ภาคผนวก ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด

รายงานผลการปฏิบัติงาน การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ต.ค.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง พ.ย.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ธ.ค.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ม.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

 

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสาร

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนง.สาธารณสุขต่างด้าว ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ Com ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขอบยางเครื่องปั่นฮิมาโตคริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  มีนาคม  2562

-

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ Com ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สนง.(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  มีนาคม  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง มี.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) มี.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ Com มี.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า มี.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุComputer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน์

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง NGV ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ Com ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  มีนาคม  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุComputer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบ มี.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ

ประจำเดือน  มกราคม  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน(แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ม.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ม.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ม.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  มีนาคม  2562

-

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนง.สาธารณสุขต่างด้าว ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรสาธารณสุข ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(จยย.) ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(รย.) ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ Com ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

8. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

9. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

10. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

11. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

12. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

13. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  มีนาคม  2562

-

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน

ประจำเดือน  มกราคม  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ม.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ Com ม.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำลูกประคบ ม.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนัหงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

8. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

9. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

10. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

11. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ Com ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

12. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำลูกประคบ ก.พ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  มีนาคม  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

 

 

1. การขออนุญาต เปิดร้านขายยา

2. การขอ อย.

3. การขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(SPA นวด...)

Coolรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน           ประกอบการกลาง (ข้อมูล ณ มีนาคม 2558) Download

4. สำนักงานสถานพยาบาลและกองประกอบโรคศิลป์

 

โรคไข้ซิกา (Zika virus disease)

เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)

 

 


 

RE2013

ระบบจัดเก็บรายงานออนไลน์(เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>>> ผู้บริหาร

นายกิตติ บุญรัตนเนตร

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>> พยากรณ์อากาศ
>>>Web site ที่น่าสนใจ

>>> สถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้23
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้65
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้23
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้2303
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด121716

เริ่มนับ : 1 พ.ค.54