หน้าแรก
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน/ปรับปรุงบริการ

>>รายงานที่สำคัญ....ควรอ่าน>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

ขอขอบคุณ : http://www.sattahipcity.com/

แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ใบหลัง คำขอมีบัตรใหม่)ให้ใช้แบบพิมพ์ ดาวโหลด

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 64 ก  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง หน้า 12  ข้อ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลด

ประกาศ ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบการเข้าใช้ USER เพื่อตรวจสอบสิทธิ สปสช. ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หาก ท่านไม่เข้าใช้ เกิน 60 วัน ทางระบบ ของ สปสช. รวมทั้ง PIN CODE ที่ขอมาจากอำเภอ จะไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิได้แล้วในขณะนี้ ขอให้ ส่งเรื่อง เป็นหนังสือราชการ มาที่ สสอ.สัตหีบเพื่อนำส่งผ่าน สสจ.ชลบุรีต่อไป หลักฐาน 1.หนังสือปะหน้าจากรพ.สต. 2.สำเนาบัตรปรชาชน 3.แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน USERผ่านระบบSMART GARD ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 ประกาศ ณ 23 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด
แจ้งแนวทางการตรวจสอบและยกเลิกสิทธิการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพการเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพติดต่อกันเกิน60วันดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:57 น.)

 


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ปี งบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

 


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบเรื่อง มาตรการ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานดาวน์โหลด

 

แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดาวน์โหลด


รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และต่อต้านทุจริตในหน่วยงานดาวน์โหลด


รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน(ตค.61-มีค.62) ดาวน์โหลด


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ  ไม่ทนต่อการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด

สำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ ดาวน์โหลด


แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผล ดาวน์โหลด

แผนการใช้จ่่ายงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผล ดาวน์โหลด


ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

consent form -ไม่เกิน 100,000 ดาวน์โหลด

consent form -เกิน 100,000 ดาวน์โหลด


ข้อบังคับสปว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาวน์โหลด


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนดาวน์โหลด


MOPH Code of Conductดาวน์โหลด


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHดาวน์โหลด

 

 


 

ITAปี2562ไตรมาส1EB.4.2.3 แบบ สขร.เดือน ธ.ค.61ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.4.2.2 แบบ สขร.เดือน พ.ย.61ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.4.2.1 แบบ สขร.เดือน ต.ค.61ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.4.1 ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.3.1 3.2 ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.3.3ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.3.2ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.3.1ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.2ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.2.1ดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.1.2รายงานการวิเคาระห์ผลจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด

ITAปี2562ไตรมาส1EB.1.1ดาวน์โหลด


 


 

แผนการนิเทศงาน/การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด

 


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

 

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน_ภาคผนวก ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด

รายงานผลการปฏิบัติงาน การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

@ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ฟอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุcomputer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุcomputer/ยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุcomputer/พชอ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เม.ย.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/พชอ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุcomputer/พชอ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/พชอ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/พชอ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/ITA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/ยาเสพติด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการสัญญาณเช่าใช้อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง พ.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง(แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สนง.(เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

@ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สนง.(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสาร

ประจำเดือน  มิถุนายน  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนง.สาธารณสุขต่างด้าว มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(กระเป๋าผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

8. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(แม่และเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

9. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(คุ้มครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

10. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(ปรับเปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

11. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำหลังคากันสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

12. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

13. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประจำเดือน  กรกฎาคม  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์/CPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดประเมินพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/CPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/โครงการวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/โครงการคัดกรองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์/โครงการวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

8. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์/โครงการคัดกรองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

9. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

10. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนง.สาธารณสุขต่างด้าว ก.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

11. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ ก.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

12. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ก.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน

ประจำเดือน  มิถุนายน  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน์

ประจำเดือน  มิถุนายน  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำผ้าคลุมหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(ยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

8. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(ผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

9. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

10. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำคู่มือประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

11. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

12. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

13. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

14. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ

ประจำเดือน  มิถุนายน  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่

ประจำเดือน  มิถุนายน  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์computer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(รถยนต์) มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

8. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(รถจักรยานยนต์) มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

9. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

10. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรสาธารณสุข มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

11. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนง.สาธารณสุขต่างด้าว มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

12. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

13. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเผยแพร่ฯ(นสพ.) มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

14. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสบู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน

ประจำเดือน  มิถุนายน  2562

1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุcomputer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์computer(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

4. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

5. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

8. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

9. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

10. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

11. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

 

1. การขออนุญาต เปิดร้านขายยา

2. การขอ อย.

3. การขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(SPA นวด...)

Coolรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน           ประกอบการกลาง (ข้อมูล ณ มีนาคม 2558) Download

4. สำนักงานสถานพยาบาลและกองประกอบโรคศิลป์

 

โรคไข้ซิกา (Zika virus disease)

เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)

 

 


 

RE2013

ระบบจัดเก็บรายงานออนไลน์(เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>>> ผู้บริหาร

นายกิตติ บุญรัตนเนตร

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>> พยากรณ์อากาศ
>>>Web site ที่น่าสนใจ

>>> สถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้6
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้51
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้246
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้937
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด129453

เริ่มนับ : 1 พ.ค.54