หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน/ปรับปรุงบริการ

>>รายงานที่สำคัญ....ควรอ่าน>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

ขอขอบคุณ : http://www.sattahipbeach.com/

ข้อมูลทั่วไป ณ กรกฎาคม 61 Update......

  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  อำเภอสัตหีบเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยฝึกทหารเกณฑ์ใหม่ทั่วประเทศ ปีละ 12,000 คน ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ และมีพื้นที่ราบลุ่มติดกับทะเลอ่าวไทย  อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 86 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล ได้แก่  ตำบลสัตหีบ  ตำบลบางเสร่    ตำบลนาจอมเทียน ตำบลพลูตาหลวง และตำบลแสมสาร  ซึ่งมีหน่วยบริการราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง ประกอบด้วย 41 หมู่บ้าน ประชากร 164,168 คน ชาย 90,156 คน หญิง 74,012 คน คิดเป็นสัดส่วน  1 : 0.82  หลังคาเรือน 90,863 หลังคาเรือน  (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ธันวาคม 2560)

  มีโรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  60  เตียง และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม(กองทัพเรือ)  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ขนาด 150 เตียง   และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  420 เตียง เปิดให้บริการจริง 455 เตียง นอกจากนี้ยังมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน   6  แห่ง  ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพเมือง จำนวน 1 แห่ง(ตั้งอยู่ใน รพ.สัตหีบ กม.10) คลินิกเอกชน จำนวน 42 แห่ง ร้านขายยา จำนวน 67 แห่ง

  โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 และหน่วยบริการสาธารณสุขเครือข่าย มีบุคลากรสาธารณสุข  ประกอบด้วย แพทย์ 7 คน  คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร 1: 23,453 ทันตแพทย์ 7  คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร 1: 23,453   เภสัชกร 8 คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร 1: 20,521 พยาบาลวิชาชีพ 79 คนและ เจ้าหน้าที่วิชาชีพอื่นๆ 26 คน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561)

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 แห่ง มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 71 คน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 64.79 กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 กลุ่มพนักงานราชการ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 บุคลากรเป็นเพศชาย จำนวน 7 คน เพศหญิง จำนวน 65 คน แบ่งตามประเภทสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือ สายงานหลัก ได้แก่ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน แพทย์แผนไทย จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 71.83 และสายงานสนับสนุน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยทันตกรรม แม่บ้าน จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17 (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561)

  ปัญหาสภาวะสุขภาพที่สำคัญ ปี 2559 สาเหตุการป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบว่า โรคอุจจาระร่วง อันดับ 1 อัตราป่วย 289.69 ต่อแสนประชากร  รองลงมา โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่วย 251.79 ต่อแสนประชากร  โรคปอดบวม อัตราป่วย 163.79 ต่อแสนประชากร  และโรคมือเท้าปากอัตราป่วย 102.13 ต่อแสนประชากร  ตามลำดับ สาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ พบว่า  อันดับ 1 คือ โรคเบาหวาน อัตราป่วย 10,115 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน อัตราป่วย 10,274 ต่อแสนประชากร โรคการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน อัตราป่วย 6,174 ต่อแสนประชากร  โรคคออักเสบและต่อมทอลซิลอักเสบเฉียบพลัน อัตราป่วย 6,554 ต่อแสนประชากร  ตามลำดับ สาเหตุการป่วยเสียชีวิต มากที่สุดคือ โรคหัวใจล้มเหลว จำนวน 45 รองลงมา คืออุบัติเหตุจราจร จำนวน 28 ราย และโรคปอดบวม จำนวน 25 ราย ตามลำดับ ปัญหาสภาวะสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ 1.อุบัติเหตุจราจร 2.ไข้เลือดออก 3.เบาหวาน 4.ความดันโลหิตสูง5.อุจจาระร่วง 6.โรคมะเร็ง

   

  ข้อมูลทั่วไปอำเภอสัตหีบ

  1. ข้อมูลทั่วไป

  1.1 สภาพทั่วไปและอาณาเขต

  อำเภอสัตหีบ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชลบุรี ติดชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทยอยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรีไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินสาย 3 (บางนา – ตราด) ประมาณ 86 กิโลเมตร เนื้อที่รวมทั้งอำเภอประมาณ 333.42 ตารางกิโลเมตร

  อาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

  ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ทิศใต้             ติดอ่าวไทย

  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

  ทิศตะวันตก      ติดอ่าวไทย

  1.2 ลักษณะทางกายภาพ

  ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอสัตหีบ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ และมีพื้นที่ราบลุ่มติดกับทะเล ลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันออก ลงสู่ทิศตะวันตกด้านอ่าวไทย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

  นอกจากผืนดินแล้ว อำเภอสัตหีบ ยังประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ อีกจำนวน  26 เกาะ  ซึ่งมีเกาะที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล โดยฐานทัพเรือสัตหีบ มีเกาะสำคัญๆ เช่น เกาะแสมสาร เกาะแรด และเกาะคราม ซึ่งกองทัพเรือสงวนไว้เพื่อเป็นสถานที่เพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์เต่าทะเล

  1.3 แหล่งน้ำและชลประทาน

  อำเภอสัตหีบ เป็นอำเภอที่มีปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรอยู่บ้าง เนื่องจากมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติอยู่น้อย จึงได้สร้างแหล่งน้ำภายใต้โครงการชลประทาน ดังนี้  โครงการห้วยเขาบายศรี ห้วยตาโต อ่างเก็บน้ำจุกเสม็ด อ่างเก็บน้ำพลูตาหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยตู้

  1.4 การคมนาคม

  อำเภอสัตหีบ   มีเส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางติดต่อได้ทั้งทางบก เรือ และอากาศ  ดังนี้

  ทางบก

  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3 (สุขุมวิท)  ผ่านอำเภอสัตหีบ  ไปบ้านฉาง จ. ระยอง

  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   331  จากฉะเชิงเทรา – สัตหีบ

  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   332  จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3 (แยกเจ)   ตัดกับทางหลวง

  แผ่นดินหมายเลข  331 ( แยกเกษมพล)  และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

  - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3126  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3  เข้าอำเภอสัตหีบ

  - ทางรถไฟ  โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย  สถานีพลูตาหลวง – สถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ

  ทางเรือ

  - ท่าเรือประมง   (สะพานปลา)  จำนวน   22  แห่ง

  - ท่าเรือขนส่งสินค้า  ได้แก่  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  ซึ่งกองทัพเรืออนุมัติให้การท่าเรือแห่งประเทศ

  ไทย เข้าดำเนินการตั้งแต่ ปี  พ.ศ  2523   ใช้รับเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้

  ทางอากาศ

  -  สนามบินอู่ตะเภา   ใช้ประโยชน์ในกิจการทหารเมื่อในอดีต  ในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเพื่อใช้เป็น

  สนามบินพาณิชย์

  1.5 การประกอบอาชีพและแรงงาน

  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ เกษตรกรรมและประมง ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ด้านการเกษตรกรรมลดน้อยลง   เนื่องจากมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนก่อสร้างที่พักอาศัย โรงแรม  บ้านจัดสรรมากขึ้น  ทั้งนี้เพราะอำเภอสัตหีบอยู่ในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  และอยู่ระหว่างกลางนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด  และมีการอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากนอกในพื้นที่ต่างจังหวัด และแรงงานต่างด้าว

  1.6 เขตการปกครองและบริการ

  อำเภอสัตหีบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล หน่วยงานบริการราชการส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง เป็นเทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง และ  องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง ดังนี้

  ตารางที่ 1  เขตการปกครอง

  ตำบล

  หมู่บ้าน

  อบต.

  เทศบาล

  จำนวนประชากร

  นาจอมเทียน

  9

  0

  2

  17,124

  บางเสร่

  11

  0

  2

  24,901

  สัตหีบ

  9

  0

  2(1ท.เมือง)

  78,656

  แสมสาร

  4

  1

  0

  6,391

  พลูตาหลวง

  8

  1

  0

  37,096

  รวม

  41

  2

  6

  164,168

  จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2560 http://stat.bora.dopa.go.th/

  1.7 สภาพทางสังคม การศึกษา  ศาสนา

  สถานศึกษาในเขตอำเภอสัตหีบ มีตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี้

  ตารางที่ 2 สถานศึกษาแยกตามหน่วยงานที่สังกัด

  ระดับของสถานศึกษา

  สังกัด

  จำนวน  (แห่ง)

  หมายเหตุ

  1. อาชีวศึกษา

   

  1. มัธยมศึกษา
  2. ประถมศึกษา

   

   

  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  กรมอาชีวศึกษา

   

  กรมสามัญศึกษา

  สปช

  สช.

   

  ค่ายทหาร

  อบต./เทศบาล

  2

   

  3

  17

  9

   

  6

  13

  เปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี

   

   

  รวม

  50

   

  1.8 สถาบันทางศาสนา

  มีวัดพุทธศาสนา      จำนวน     18   แห่ง

  สำนักสงฆ์            จำนวน       6   แห่ง

  โบสถ์คริสต์           จำนวน       1   แห่ง

   

  1.9 ประชากร

  ประชากรอำเภอสัตหีบ มีประชากร จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 164,168 คน ชาย 90,156 คน หญิง 74,012 คน คิดเป็นสัดส่วน  1 : 0.82  ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 493 คนต่อตารางกิโลเมตร

  ตารางที่ 3 ข้อมูลประชากร

  อายุ (ปี)

  ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  ชาย

  หญิง

  รวม

  0-4

  4,964

  4,562

  9,526

  5-9

  5,022

  4,623

  9,645

  10-14

  4,882

  4,491

  9,373

  15-19

  6,039

  5,211

  11,250

  20-24

  15,897

  4,867

  20,764

  25-29

  7,001

  5,106

  12,107

  30-34

  7,152

  6,212

  13,364

  35-39

  7,638

  6,895

  14,533

  40-44

  7,335

  7,320

  14,655

  45-49

  6,878

  6,674

  13,552

  50-54

  6,029

  5,516

  11,545

  55-59

  4,091

  4,066

  8,157

  60-64

  2,374

  2,933

  5,307

  65-69

  1,757

  1,924

  3,681

  70-74

  1,351

  1,520

  2,871

  75-79

  892

  1,102

  1,994

  80+

  854

  990

  1,844

  รวม

  90,156

  74,012

  164,168

  ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ธันวาคม 2560

  2. ข้อมูลด้านสาธารณสุข

  2.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน

  2.1.1 โรงพยาบาลสัตหีบ  กม.10 ขนาด  60  เตียง

  2.1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุม  8  แห่ง

  2.1.3 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม  จำนวน  2  แห่ง

  ตารางที่ 4  จำนวนสถานบริการสาธารณสุขแยกรายตำบล

  ตำบล

  รพช.

  .พ อื่นๆ

  รพ.สต./ศสช.

  คลินิกเอกชน

  แห่ง

  แห่ง

  เตียง

  แห่ง

  เตียง

  สัตหีบ

  บางเสร่

  พลูตาหลวง

  นาจอมเทียน

  แสมสาร

  -

  -

  1

  -

  -

  -

  -

  60

  -

  -

  1

  -

  1

  -

  -

  150

  -

  455

  -

  -

  3

  2

  1

  1

  1

  19

  6

  11

  4

  2

  รวม

  1

  60

  2

  605

  8

  42

  ที่มา  จากการสำรวจ  ข้อมูล ณ  มิถุนายน  2560

  2.2 บุคลากรสาธารณสุข

   

  ตารางที่ 5 ทรัพยากรบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  ประเภทของบุคลากร

  รพ.สัตหีบ กม.10

  รพ.สต.(6 แห่ง)

  สสอ.

  รวม

  แพทย์

  7

  0

  0

  7

  ทันตแพทย์

  7

  0

  0

  7

  เภสัชกร

  8

  0

  0

  8

  พยาบาลวิชาชีพ

  79

  20

  0

  99

  นักเทคนิคการแพทย์

  3

  0

  0

  3

  นักกายภาพบำบัด

  2

  0

  0

  2

  แพทย์แผนไทย

  2

  3

  0

  5

  นักวิชาการสาธารณสุข

  1

  7

  8

  16

  ทันตาภิบาล

  9

  1

  0

  10

  จพ.สาธารณสุข

  1

  11

  1

  13

  รวม

  119

  42

  9

  170

  แหล่งข้อมูล : ข้อมูลสำรวจ ณ  มิถุนายน 2561

  ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนแนกตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  ลำดับ

  หน่วยงาน

  จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

  รวม

  พยาบาลวิชาชีพ

  นว.

  สาธาณสุข

  จพ.สาธารณสุข

  แพทย์แผนไทย

  จพ.ทันตฯ

  1

  รพ.สต.บ้านเตาถ่าน

  4

  1

  2

  0

  0

  7

  2

  รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์

  4

  1

  1

  1

  1

  8

  3

  รพ.สต.นาจอมเทียน

  4

  1

  2

  1

  0

  8

  4

  รพ.สต.บางเสร่

  4

  2

  1

  1

  0

  8

  5

  รพ.สต.บ้านช่องแสมสาร

  1

  2

  2

  0

  0

  5

  6

  รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ

  3

  0

  3

  0

  0

  6

  รวม

  20

  7

  11

  3

  1

  42

  ตารางที่ 7 ข้อมูลสถิติชีพ

  ปีงบประมาณ

  เกิดมีชีพ

  ตาย

  ทารกตาย

  มารดาตาย

  จำนวน

  อัตรา/พัน

  จำนวน

  อัตรา/พัน

  จำนวน

  อัตรา/พัน

  จำนวน

  อัตรา/พัน

  2551

  1,074

  7.99

  325

  2.42

  0

  0

  0

  0

  2552

  1,671

  12.36

  97

  0.72

  0

  0

  0

  0

  2553

  1,672

  12.15

  109

  0.79

  1

  0.59

  0

  0

  2554

  1,095

  7.91

  268

  1.94

  3

  2.74

  0

  0

  2555

  1,205

  8.57

  263

  1.87

  0

  0

  0

  0

  2556

  1,050

  6.88

  164

  1.07

  2

  1.90

  0

  0

  2557

  1,036

  6.71

  273

  1.77

  0

  0

  0

  0

  2558

  1,020

  6.54

  205

  1.31

  0

  0

  0

  0

  2559

  1,095

  6.72

  264

  1.62

  0

  0

  0

  0

  แหล่งข้อมูล : ข้อมูลสูติบัตร,มรณบัตร(ข้อมูลนับเฉพาะคนที่มีที่อยู่ในอำเภอสัตหีบ)

   

  ตารางที่ 8 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี 2559

  ลำดับที่

  โรค

  ป่วย

  อัตราป่วย

  ตาย

  อัตราตาย

  1

  Diarrhoea

  451

  289.69

  0

  0

  2

  Pyrexia

  392

  251.79

  0

  0

  3

  Pneumonia

  255

  163.79

  0

  0

  4

  Hand,foot and mouth disease

  159

  102.13

  0

  0

  5

  Influenza

  89

  57.17

  0

  0

  6

  Food Poisoning

  83

  53.31

  0

  0

  7

  D.H.F,Total(26,27,66)

  63

  40.47

  0

  0

  8

  S.T.D.,total(37-41,79-81)

  63

  40.47

  0

  0

  9

  H.conjunctivitis

  61

  39.18

  0

  0

  10

  Chickenpox

  42

  26.98

  0

  0

  ตารางที่ 9 อัตราป่วย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก

  ที่

  สาเหตุการป่วยของ

  ผู้ป่วยนอก

  ปี 2557

  ปี 2558

  ปี 2559

  จำนวน

  อัตรา/แสน

  จำนวน

  อัตรา/แสน

  จำนวน

  อัตรา/แสน

  1

  เบาหวาน

  9,830

  6,365

  12,035

  7,715

  16,486

  10,115

  2

  ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ

  9,107

  5,897

  10,472

  6,713

  16,746

  10,274

  3

  การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ

  6,225

  4,031

  6,568

  4,210

  10,064

  6,174

  4

  คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน

  5,297

  3,430

  6,262

  4,014

  10,683

  6,554

  5

  ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง

  4,777

  3,093

  5,447

  3,492

  13,767

  8,447

  ตารางที่ 10 สาเหตุการเจ็บป่วยและการตาย 10 อันดับ ปี 2559

  ลำดับ

  ชื่อกลุ่มโรค

  จำนวนตาย

  1

  ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  45

  2

  อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้

  28

  3

  ปอดบวม

  25

  4

  การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย

  24

  5

  ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)

  22

  6

  อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก

  14

  7

  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ

  13

  8

  เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ

  12

  9

  โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น

  11

  10

  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ

  9

  การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพ คปสอ.สัตหีบ

  การลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ

  ตารางที่ 11  แสดงผลการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  ลำดับ

  ปัญหา

  ขนาดปัญหา

  ความร้ายแรง

  แนวโน้ม

  แก้ปัญหา

  ความตระหนัก

  ผลกระทบ

  ระยะยาว

  คะแนนรวม

  R

  W=2

  R

  W=2

  R

  W=3

  R

  W=3

  R

  W=5

  1

  อุบัติเหตุจราจร

  5

  10

  5

  10

  4

  12

  3

  9

  5

  25

  66

  2

  ไข้เลือดออก

  5

  10

  5

  10

  3

  9

  3

  9

  4

  20

  58

  3

  เบาหวาน

  5

  10

  3

  6

  3

  9

  2

  6

  5

  25

  56

  4

  ความดันโลหิตสูง

  5

  10

  3

  6

  3

  9

  2

  6

  5

  25

  56

  5

  อุจจาระร่วง

  4

  8

  3

  6

  3

  9

  2

  6

  5

  25

  54

  6

  มะเร็ง

  3

  6

  5

  10

  3

  6

  1

  3

  5

  25

  50

  ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกระทรวงสาสุข

  กระทรวงสาสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีโดยกำหนดเป้าหมายไว้ 3 ประการได้แก่ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขและระบบสุขภาพยั่งยืนประกอบด้วยยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 16 แผนงานและ 48 โครงการได้แก่

  1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and Protection Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่

  1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย

  1.2 การป้องกันและคุมโรคและภัยสุขภาพ

  1.3 ความปลอดภัยด้านอาหาร

  1.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสถานบริการ

  2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่

  2.1 การพัฒนางานตามพระราชดำริ

  2.2 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ

  2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

  2.4 ประเทศไทย 4.0 ด้าน ด้านสาธารณสุขสุข ด้านสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าถึงบริการสุขภาพในชายแดนใต้

  3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงานได้แก่

  3.1 การวางแผนกำลังคน

  3.2 การผลิตและพัฒนากำลังคน

  3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

  3.4 แผนกำลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย

  4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่

  4.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศกฎหมายด้านสุขภาพ

  4.2 ระบบหลักประกันสุขภาพ

  4.3 ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค

  4.4 ระบบธรรมาภิบาลและการวิจัย

  ยุทธศาสตร์สาธารณสุข คปสอ.สัตหีบ ปี 2560 - 2579

  วิสัยทัศน์ คปสอ.สัตหีบ ( ปี 2560 – 2579 )

  เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและบริการสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข

  พันธกิจ

  เป้าประสงค์(Goal)

  ยุทธศาสตร์

   

  ลำดับ

  หน่วยบริการ

  จำนวนแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  1

  รพ.สัตหีบ กม.10

  20

  167,618,854

  2

  PCU พลูตาหลวง

  8

  1,048,600

  3

  PCU ตำบลสัตหีบ

  6

  2,168,500

  4

  รพ.สต.บ้านเตาถ่าน

  9

  1,884,725

  5

  รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์

  9

  1,666,991

  6

  รพ.สต.นาจอมเทียน

  9

  1,994,884

  7

  รพ.สต.บางเสร่

  9

  3,160,898

  8

  รพ.สต.บ้านช่องแสมสาร

  9

  1,383,434

  9

  รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ

  9

  1,787,548

  รวม

  88

  182,714,434

   

  การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้ใช้แนวคิดขององค์การอนามัยโลก(WHO) ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ และได้เพิ่มเติมองค์ประกอบที่ 7 คือระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System) มีดังนี้

  1. ระบบบริการ (Service Delivery)

  2. กำลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce)

  3. ระบบข้อมูลข่าวสาร (Health Information)

  4. เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Products, Vaccines & Technologies)

  5. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Financing)

  6. ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล (Leadership / Governance)

  7. ระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)

  อำเภอสัตหีบได้ทบทวนปัจจัยนำเข้าของการจัดระบบบริการสุขภาพ อันได้แก่ กำลังคนด้านสุขภาพ สถานบริการด้านสุขภาพ ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การเงินการคลังด้านสุขภาพ โดยเน้นผลลัพธ์ของการบริการสูงสุดและการจัดสรรทรัพยากร (คน เงินของ) ที่เหมาะสม ให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของระบบบริการสุขภาพ และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ในภาพรวม คือประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม ได้รับการปกป้องคุ้มกันความเสี่ยงทางสังคมและการเงิน และการดำเนินงานที่ทำให้เกิดความชัดเจนต่อระบบสุขภาพและองค์ประกอบที่สำคัญ การสร้างกลไกที่จะทำให้เกิดระบบสุขภาพที่มีความเข้มแข็ง

   

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2018 เวลา 10:35 น.)